line-logo

5 จุดเด่นของการที่ธุรกิจใช้ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์

Last Updated: 06 ม.ค., 2023 By Privage

ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ จะเป็นระบบที่ช่วยจัดการบัตรสมาชิกของธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น โดยมีจุดที่โดดเด่นและน่านำไปใช้ได้ดังนี้

การสมัครบัตรสมาชิกออนไลน์

ธุรกิจสามารถให้สมาชิกสมัครบัตรสมาชิกได้ผ่านเว็บไซต์หรือผ่าน Rich menu ของ Line OA ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการสมัครลงไปอย่างมาก ไม่ต้องใช้กระดาษ ไม่ต้องใช้พนักงานในการช่วยสมัคร ให้ลูกค้าทำเองง่ายๆผ่าน Smart phone

การแจ้งเตือนออนไลน์

ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์จะเก็บประวัติการใช้งานของบัตรไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้บัตรได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแจ้งเตือนผ่าน Line Notification ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะได้รับแต้ม ใช้แต้ม

การจัดการบัตรสมาชิก

ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์จะช่วยคุณจัดการบัตรสมาชิกของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแก้ไขข้อมูลของบัตรสมาชิก การเพิ่ม/ลดปริมาณการใช้บัตร และการตรวจสอบการใช้บัตรสมาชิก

การสร้างรายงาน

ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์จะสร้างรายงานสำหรับคุณเพื่อทราบสถิติการใช้งานของบัตรสมาชิก เช่น จำนวนการใช้บัตรต่อเดือน หรือจำนวนการใช้บัตรของแต่ละสาขาของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปริมาณการใช้บัตรของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามระบบบัตรสมาชิกออนไลน์นั้น ยังมีข้อจำกัดอื่นๆอีกด้วย เช่น ความสามารถในการรองรับขนาดของธุรกิจ และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นขึ้นกับปริมาณการใช้บัตรสมาชิก ดังนั้นขอแนะนำให้คุณศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะเลือกใช้ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ หรืออาจจะศึกษาระบบอื่นๆที่ใช้งานได้สะดวกกว่า ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ หรือต้องการข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่นี่